Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı olarak Türk ve yabancı müvekkillerimize dava ve hukuki danışmanlık hizmeti verirken öncelikle fikri mülkiyet ve fikri mülkiyet hukuku kavramlarını incelememiz gerekmektedir. Bu kapsamda yasal tanımlar aşağıdaki gibidir.

İnsanın yarattığı ürünler, sadece fiziksel olarak yarattığı ürünlerden değil, aynı zamanda fikri emek ve çabanın sonucu olan ve yaratıcı bir niteliğe sahip olan düşünce ürünlerini de içerir. Fiziksel görünümü olmayan bu ürünleri korumak için kanun koyucular, bu ürünleri oluşturanlara belirli bir süre başkalarının bu ürünleri kullanmasını engelleme hakkı tanımıştır. Fikri emek ve emek sonucunda oluşturulan bir ürün üzerindeki bu hakka fikri mülkiyet hakkı denir. Fikri mülkiyet hakları da diğer haklar gibi alınıp satılabilir, kullanım hakkına (münhasır olmayan / basit lisans – lisans / münhasır / tam lisans – lisans), haciz, rehin, mirasa konu olabilir. Bu bağlamda “Fikri Mülkiyet Hukuku” kavramının ortaya çıkmasını sağlayan fikir kavramı, insanların zihinsel faaliyetleri sonucunda meydana gelen oluşumları ifade eden bir kavramdır. Bu nedenle Fikri Mülkiyet Hukuku, mallar üzerindeki mülkiyet hakkına değil, fikri ürünler üzerindeki mülkiyet hakkına dayanan bir hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değeri olan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı olarak hizmetimizi temel aldığımız “mülkiyet” kavramı “hak sahipliği” anlamına gelmekte olup, Türk ve yabancı müvekkillerimizin fikri mülkiyet hukukundan doğan haklara sahip olmalarını sağlamaktayız.

 

Fikri Mülkiyet Hukuku Hakkında

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fikri Mülkiyet Hukukunun konusu, ekonomik değeri olan fikir ve sanat ürünleridir. Bu tür ürünlerin finansal yönleri nedeniyle bireylerin varlıkları arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri hakların manevi yönleri de vardır. Manevi yönler ise yazarın kişilik haklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fikri Hukukta eser kavramının tanımı ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/B maddesinde yer alan İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı hizmetimizde benimsemiş olduğumuz çalışma; “Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eseri sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini ifade eder.” Anlamı. Bu tanıma göre bir ürünün eser olarak kabul edilebilmesi ve bu bağlamda kanunla korunabilmesi için;

Sahibinin mülkü,

Özelliğini yansıtacak şekilde şekillendirilmiştir,

Fikri ve Sınai Eserler Kanununda öngörülen ve sayılan eser türlerinden biri olması,

Entelektüel bir çabanın sonucu olmalı.

Bir eserin fikri mülkiyet kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bir İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatından destek alınması gerekmektedir.

Fikri ve Sınai Eserler Kanunu kapsamında yer alan İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı hizmetlerimizi kapsayan iş türleri aşağıdaki gibidir.

  1. Bilim ve Edebi Eserler
  2. Sinema Çalışmaları
  3. Güzel Sanatlar
  4. Müzik Eserleri

Fikir ve Sanat Eserleri

Bilim ve Edebi Eserler

Sunduğumuz İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatı ve Fikri Mülkiyet Hukuku hizmeti kapsamında, bir eserin bilim ve eser sayılabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerektiği FESK 2. Maddesinde düzenlenmiştir;

Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade edilen eserler, herhangi bir şekilde ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada bir programla sonuçlanmak kaydıyla bunların hazırlık tasarımları,

Her türlü danslar, yazılı koreografik eserler, Pantomimler ve benzeri sözsüz sahne çalışmaları

Her türlü teknik ve bilimsel fotoğraf çalışmaları, her türlü harita, plan, proje, eskiz, resim, coğrafya ve topoğrafya maketleri ve benzerleri, her türlü mimari ve kentsel tasarım ve projeler, mimari maket, endüstriyel, çevre ve sahne tasarımı ve projeler.

Arayüzünün temelini oluşturan fikir ve ilkeler de dahil olmak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesinin temelini oluşturan fikir ve ilkeler eser olarak kabul edilmez. Sinema Çalışmaları

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı ve danışmanlık hizmetimiz kapsamında bir eserin sinema eseri kapsamına alınabilmesi için FESK’in 5. maddesi uyarınca aşağıdaki tanıma uygun olması gerekmektedir;

“Sinema eserleri, tespit edildikleri materyalden bağımsız olarak elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili film veya her türlü sinema filmi gibi bir dizi sinema filmidir. eğitici veya teknik nitelikte veya günlük olayları tespit eden.

 

Sanat eseri

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı ve danışmanlık hizmetimiz kapsamında bir eserin güzel sanatlar kapsamına girebilmesi için Fikri ve Sınai Eserler Kanunu’nun 4. maddesindeki özelliklere uygun olması ve kapsamını açıklaması gerekmektedir. “Güzel Sanatlar” kavramı;

Estetik değeri olan güzel eserler;

Yağlı ve sulu boya tablolar; her türlü resim, desen, pastel, gravür, güzel yazı ve tezhipler, metal, taş, ahşap veya diğer malzemelerle oyma, oyma, kakma veya benzeri yöntemlerle çizilmiş veya sabitlenmiş eserler, hat, serigrafi,

Heykeller, kabartmalar ve oymalar,

mimari işler,

El sanatları ve küçük sanat eserleri, minyatür ve dekoratif sanatlar, tekstil, moda tasarımları,

fotoğraf çalışmaları ve slaytlar,

grafik çalışmaları,

çizgi film çalışmaları,

Her türlü yazarak.

Eskiz, resim, maket, tasarım ve benzeri eserlerin endüstriyel maket ve resim olarak kullanılması düşünce ve sanat eseri sıfatını etkilemez.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı ve danışmanlık hizmeti verirken “Güzel Sanatlar Eserleri” kapsamında değerlendirdiğimiz ilk özellik, eserin estetik bir değere sahip olmasıdır.

 

Müzik Eserleri

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı ve danışmanlık hizmeti kapsamında her türlü sözlü ve sözlü olmayan besteler, Fikri ve Sınai Eserler Kanunu’nun “müzik eserleri” ile ilgili 3. maddesine göre müzik eseri kapsamındadır.

 

Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku dışında Sınai Mülkiyet Hukuku’nu da dikkate almak faydalı olacaktır. Sınai haklar; Marka, tasarım, patent ve faydalı model gibi buluş, tasarım ve yeniliklerin satıcı ve üreticiyi ayırt etmek amacıyla tescil edilmesini ve bu kapsamda hem alıcı hem de satıcının haklarının gözetilmesini sağlayan haklardır. . Verilen kavramların tanımları aşağıda verilmiştir.

 

Marka nedir?

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı hizmetimiz kapsamında, marka Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiş olup; Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilebilir olması ve diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilebiliyor olması koşuluyla, şahıs isimleri de dahil olmak üzere kelimelerin, şekillerin, renklerin, harflerin, sayıların, seslerin ve malların veya ambalajların ticari markasıdır. marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde tescil ettirilmelidir. Biçim de dahil olmak üzere herhangi bir işaretten oluşabilir.

 

Patent ve Faydalı Model

Bir buluşun “patent” alabilmesi için kapsaması gereken 3 kriter vardır. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.

yenilik,

bilinen durumun üstesinden gelmek,

Endüstriye uygulanabilirlik.

Bu üç kriteri sağlayan bir bulgunun patent hakkının sona ermesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir. İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı ve danışmanlık hizmetimiz ile Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamındaki durumlar aşağıdaki gibidir;

koruma süresinin sona ermesi,

Patent sahibinin haklarından feragat edilmesi,

Patent hakkı, öngörülen süreler içinde ek ücret veya yıllık ücret ödenmemesi nedeniyle sona erer.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız;

Buluş sahibi olan ve bu buluşla ilgili patent almak isteyen kişilerin, patent alımı ve hak koruma durumu hakkında bilgi almak veya hukuki hizmet talep etmek için bizimle iletişime geçmeleri mümkündür.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı veya danışmanlığı kapsamında sunduğumuz bir diğer hizmet de marka hizmetidir. Marka tescil süreci ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin bizimle iletişime geçmeleri mümkündür.

Bir ürünün, buluşun veya tasarımın “eser” kapsamına alınabilmesi ve hangi tür işleri kapsadığının tespit edilebilmesi için avukatlık veya danışmanlık hizmeti alınması gerekir. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında bir ürünün, buluşun veya tasarımın “eser” olarak nitelendirilebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiği gibi bilgiler edinilebilmektedir.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı veya danışmanlığı kapsamında sunduğumuz bir diğer hizmet ise markanın iptali veya hükümsüzlüğü davası açılması hizmetidir.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı veya danışmanlığı kapsamında sunduğumuz bir diğer hizmet ise patent iptali ve hükümsüzlük davasıdır.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı veya danışmanlığımız kapsamında sunduğumuz diğer bir hizmet, fikri mülkiyete tecavüz fiilinin durdurulması, tecavüzün ortadan kaldırılması, tecavüze uğrayan araçlara el konulması, ürün ve araçların şeklinin değiştirilmesi, dava açılması hizmetidir. ihlalin yok edilmesi.

İstanbul Fikri Mülkiyet Avukatlığı veya danışmanlığımız kapsamında sunduğumuz diğer bir hizmet, marka, patent ve fikri haklara konu ürünlerin mülkiyet haklarının ihlalinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması hizmetidir.