Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Bu hukuk dalına giren ve İstanbul Emlak Avukatı’nın hizmet alanına giren davalar da vardır. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Tapu İptal ve Tescil Davaları
  • Mülkiyetin geri alınması davaları,
  • Kamulaştırma davaları,
  • kiralık kasalar
  • Yeterli Ödeme durumları
  • Bölünme Davaları (Ortak Mülkiyetin Kaldırılması)

 

Emlak Davaları

Gayrimenkul Avukatlığı ve danışmanlık hizmeti kapsamındaki gayrimenkul davalarının gayrimenkul hukukundan kaynaklandığı bilinmektedir. Gayrimenkul hukukunun konusu, kurum ve kişilerin üzerinde mülkiyet hakkı tesis etmesinin mümkün olduğu taşınır ve taşınmazlardır.

Mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çoğunu kapsayan gayrimenkul hukukunun ana konularının arsa, arsa ve bağımsız bölümler olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu maddelere bağlı olarak ortaya çıkan gayrimenkul hukuku davaları ve bu davaların detayları aşağıdaki gibidir.

Emlak Avukatımız kapsamında hizmet; kişinin taşınmaz hakkında yanlış bilgi olduğunu iddia etmesi ve bu iddialarını çeşitli mahkemelere taşıması sonrasında; Taşınmaza ilişkin tapu sicilindeki kayıtların haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın değiştirildiği (tadil), silindiği (terk edildiği) veya söz konusu taşınmaz üzerinde haksız tescil işlemi yapıldığı tespit edilirse, Tapu sicili sonucu doğru değil. Böyle bir durum olması durumunda Emlak Avukatlığı hizmetimiz kapsamında tapu iptal davası açılmaktadır.

 

Müşterek Mülkiyet Davasının Ortadan Kaldırılması

Taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin müştereken veya müştereken mülkiyet hakkına sahip olması Türk hukukundadır. Ancak, Gayrimenkul Avukatlığı ve danışmanlığı konusundaki tecrübemiz dikkate alındığında, müşterek mülkiyet davalarının çoğunda uyuşmazlıkların ortaya çıktığını söylemek doğru olacaktır. Mallar üzerinde müşterek mülkiyetin söz konusu olduğu hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için ortaklığın ortadan kaldırılması yani bölünme davası, müşterek mülkiyetin ortadan kaldırılması davası açılmaktadır.

Taşınmazın maliki sıfatını elinde bulunduran hissedarların bir sorun nedeniyle birbirleriyle anlaşamaması mümkündür. Bu Anlaşmasızlık durumunun ortadan kaldırılması ve bu kapsamda gerekli mal değişiminin gerçekleştirilmesi için ortak mülkiyetin ortadan kaldırılması davası açılmalıdır. İhtilaflı ortakların her birinin bu davayı açmak için başvurması mümkündür.

Ortaklardan her birinin talebi üzerine açılan müşterek mülkiyetin ortadan kaldırılması davası sonucunda, mülkün paylaşılması veya satılması şeklinde iki kararın doğması ihtimali vardır. Emlak Avukatlığı ve danışmanlığı konusundaki tecrübemiz göz önüne alındığında, mülk satışının bir istisna olduğunu ve ancak dağıtımsızlığın ortaya çıkmasından sonra bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Dağıtılmayan malın satılmasına karar verilmesi üzerine; satılan maldan elde edilen değer, hisseleri oranında paylaşılır.

Bireysel mülkiyete geçişin anahtarı olan müşterek mülkiyetin kaldırılması davası, söz konusu taşınmazın tüm müşterek maliklerine karşı açılan bir davadır. Bu davanın açılması için tüm ortakların onayı gerekli değildir. Tek ortağın bölünme davası açması ve müşterek malik statüsüne son verilmesini talep etmesi mümkündür.

Davanın açılması sürecinde tüm menfaat sahiplerinin onayı aranmamakla birlikte, ortaklığın sona erdirilmesinin incelendiği davaya tüm ortakların katılması zorunludur. Paydaşlardan birinin vefatı halinde mirasçılık belgesinde adı geçen tüm mirasçıların davaya dahil edilmesi gerekir. Emlak Avukatlığı ve İstanbul Emlak Avukatlığı hizmetlerimiz kapsamında tüm ortakların dahil olmadığı durumlarda sonuç almanın mümkün olmadığını söylemekte fayda var.

 

Ön Satış ve Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarak da bilinen arsa ön satış ve kat karşılığı sözleşme, arsa sahibi veya arsa sahipleri ile müteahhit arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi, hakkını/arazinin belirli bir payını müteahhide devreder ve müteahhit bu pay karşılığında arsa üzerinde inşa edilen belirli sayıda bağımsız bölümü arsa sahibine teslim eder.

Gayrimenkul Avukatlığı ve İstanbul Emlak Avukatlığı hizmetimiz kapsamında hazırladığımız gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu olan ön satış sözleşmesi, gayrimenkul satışından önce bir sözleşme ile hakların garanti altına alınmasını sağlayan bir sözleşmedir. işlem.

 

Sahip Olunan İşlemler (Aksiyon Negatoria)

Actio negatoria veya zilyetlik davaları, bir mal sahibinin mülkiyet hakkını kullanmasının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlayan bir davadır. Bu durumda taşınmaza haksız yere müdahale edildiği bilinmektedir ve bu müdahale sonucunda taşınmazın kullanılmasını engelleyen malik bu durumların ortadan kaldırılması amacıyla başvuruda bulunabilir.

 

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinme Koşulları ve Sınırlamaları

Türk vatandaşları gibi yabancıların da Türkiye’de gayrimenkul edinme hakları vardır. Ancak bu hak bazı kısıtlamalara tabidir. Bu kısıtlamalar şu şekilde ifade edilebilir.

  1. Mevcut kanunda değişiklik yapılmadan önce yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde edinebilecekleri gayrimenkulün büyüklüğü 25 bin metrekare olan 2,5 hektar ile sınırlıydı. Yapılan son değişiklikle yabancıların ülkemizde edinebilecekleri taşınmazların büyüklüğü 30 hektara yükseltilmiştir. Ayrıca bu miktar Cumhurbaşkanının kararı ile iki katına çıkarılacaktır.
  2. Yabancıların güvenlik bölgelerinde veya yasak bölgelerde gayrimenkul satın alması mümkün değildir.
  3. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin özel mülkiyete konu ilçenin %10’una kadar sınırlı ve taşınmaz ayni hak talep etmeleri mümkündür.

Türk veya yabancı fark etmeksizin Gayrimenkul Hukuku alanında Gayrimenkul Avukatı veya İstanbul Emlak Avukatı hizmeti talep eden kişiler bu kapsamda hem avukatlık hem de danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirler.

Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin satın aldıkları gayrimenkul ile ilgili sorun yaşamaları veya Cumhurbaşkanı kararı ile mülkünü iki katına çıkarmak istemeleri gibi durumlarda bizimle iletişime geçerek hizmet talebinde bulunmanız mümkündür.

Türk vatandaşları için Emlak Avukatlığı ve danışmanlığı kapsamında sayılabilecek birden fazla hizmet bulunmaktadır. Bu kapsamda gayrimenkul alımı yapmak isteyen ve bu alımını tapu işleminden önce güvence altına almak isteyen kişiler; Bu kapsamda kat karşılığı daire almak isteyen ve arsasının kullanım hakkı için müteahhide pay vermesi gereken kişilerin bizden hizmet talep etmeleri mümkündür. Sunulan hizmetin şekli ve adı bizden talep edilen avukatlık veya danışmanlık hizmetinin konusuna göre değişiklik göstermektedir. Bunu şu şekilde örneklemek mümkündür; Mevcut bir gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda, kişilerden birinin ortak mülkiyetin kaldırılmasını talep etmesi için her zaman uzun bir yasal sürece neden olması gerekmez. Tüm ortaklar anlaşıp bir anlaşma imzaladıktan sonra ortaklığın kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlayabiliriz.