Vergi Kanunu

Vergi Kanunu

Vergi Kanunu, vergi borcunun niteliği, vergi borcunun ortaya çıkması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin maddi ve biçimsel hukuk kuralları bütünüdür.

 

Genel Olarak Vergilendirme Süreci

Vergi borcunun doğmasının ön şartı, kanunilik ilkesi gereği bir vergi kanununun varlığıdır. Ayrıca bu vergi kanunu hükmünün uygulanabilmesi için bütçe ile ön izin alınması ve C cetvelinde yer alması zorunludur. Bu ön şartlar sağlandıktan sonra vergi kanunu hükümleri çerçevesinde vergiye tabi olayın meydana gelmesi ile mükellef ile devlet arasında somut bir vergi ilişkisi başlamaktadır.

Herhangi bir somut vergi ilişkisi, vergiye tabi olayla başlar. Vergiye tabi olay, vergilendirme sürecinin nedensel unsurunu oluşturur. Vergilendirmenin hukuki sebebi, uygulanacak kanun hükmüdür; Maddi sebep vergiye tabi olaydır. Vergiye tabi olayın şahsında gerçekleşmiş olan kişi, yükümlü statüsüne girer. Maddi olmayan vergi mükellefi statüsündeki kişinin vergi borcunun somut olarak tespit edilebilmesi için vergi tarhı gerekmektedir. Vergilendirilebilmek için verginin konusunu, verginin hesaplanacağı ekonomik birimi, yani matrahını bilmek gerekir.

Vergi matrahı, mükellefin beyanı ile belirlenebileceği gibi idari bir işlemle de belirlenebilir. Borçlunun gerekli bilgileri vergi dairesine sözlü veya yazılı olarak bildirmesi olarak tanımlanabilecek beyanname verme işleminde, borçlunun beyanı esas alınır, ancak idarenin bu beyanın doğruluğunu araştırma yetkisi vardır. Temelin idari işlemle belirlenmesi çeşitli şekillerde olabilir.

Çeşitli yöntemlere göre belirlenen vergi oranı uygulanarak vergi borcu tutarının hesaplanması işlemine tahakkuk işlemi denir. Taranan verginin Yükümlüye bildirilmesinden sonra, vergi davasının süresi içinde açılmaması veya davanın reddedilmesi durumunda vergi yükümlülüğü doğar. Tahakkuk eden verginin zamanında ödenmesi ile vergi ilişkisi sona erer; yani vergi borcu ortadan kalkar.

Yukarıda bahsedilen süreç genellikle bir vergilendirme aşamaları tablosudur. Ancak bu plana uymayan vergilendirme işlemleri de görülebilmektedir. Örneğin, beyanname usulüne göre tahsil edilen vergiler için mükellefin ayrıca mükellefe bildirimde bulunmasına gerek yoktur; tahakkuk ve tahakkuk aşamaları birlikte gerçekleşir.

Tahakkuk ve tahakkuk aşamaları Vergi Usul Kanununda, tahsil aşaması Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Tüm bu aşamalarda ortaya çıkabilecek idari ve adli uyuşmazlıklar Vergi Usul Kanunu, İdari Usul Kanunu ve vergi yargı bölgelerinin kuruluş kanunlarına göre çözümlenmektedir.

 

Vergi Türleri Nelerdir?

  1. Gelir Vergileri : Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi
  2. Varlık Vergileri : Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset Vergisi, Emlak Vergisi
  3. Mal ve Hizmet Vergileri : Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Kumar Vergisi, Bankacılık ve Sigorta İşlemleri Vergisi, Harçlar.

 

Vergi Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

  • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilafların çözümü
  • Vergi cezalarına karşı açılacak iptal davaları
  • Yabancılar için vergi kimlik numarası verilmesi
  • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonrası mutabakat prosedürleri
  • Hesaplama hatalarının ve veri hatalarının düzeltilmesi
  • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları
  • Düzeltme-şikayet başvurusu üzerine oluşturulan ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları sıralanmıştır.

İstanbul Vergi Avukatı olarak müvekkillerimize her zaman en hızlı ve akılcı şekilde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İstanbul Vergi Kanunu Avukatı olarak her türlü vergi uyuşmazlıklarında uzman kadromuzla sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.