İşbirliği Hukuku

İşbirliği Hukuku

Şirketler Hukuku, hükümleri ağırlıklı olarak Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir özel hukuk türüdür. Kar amacı güden mal veya hizmet üretmek amacıyla bir veya birden fazla kişi tarafından kurulan hukuki yapıdır. İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı ve bu bilgilerin detayları aşağıdaki gibidir.

Yukarıda tanımlanan ve doğrudan “Kurumlar Hukuku” kavramının ortaya çıkmasına neden olan şirket kavramının tanımı şu şekildedir; Şirket, ortak bir amacı gerçekleştirmek için en az iki gerçek ve/veya tüzel kişinin bir araya gelerek mallarını veya emeklerini bir sözleşme çerçevesinde birleştirmelerine verilen isimdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şirket 4 unsurdan oluşmaktadır;

 • Kişi
 • Sözleşme
 • Ortak amaç

Şirketler Hukuku kapsamında sunduğumuz İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı danışmanlık hizmeti ile bu konuda detaylı bilgi almak mümkündür.

 

Şirket Satın Alma

İstanbul Birleşme ve Devralma Avukatlığı hizmetimiz aracılığıyla verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki tanımlama yapılabilir; Şirket Devralma, halihazırda faaliyette olan tüzel kişiliğin diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından devralınmasına ilişkin hukuki bir işlemdir. Bu konsepte ilişkin İstanbul Şirketler Hukuku Avukatlığı danışmanlık hizmetlerimize göre şirket satın alımını hesaba katan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Devralınacak şirketin faaliyet gösterdiği pazarda mevcut bir itibara sahip olması,
 • Hizmet verdiği pazarda pay sahibi olmak (mevcut ve kalıcı müşterilere sahip olmak)
 • Devralınacak şirketin faaliyet gösterdiği piyasada kendine ait marka veya patentlere sahip olması,
 • Yeni bir şirket kurmak, mevcut şirketi devralmaktan daha maliyetlidir.

Yukarıda sayılan durumlardan dolayı şirket satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olup, bu kapsamda yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler için firmamızdan danışmanlık hizmeti talep edilmesi mümkündür.

 

Şirket Birleşmesi

Şirket birleşmesi, İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı , Birden fazla şirketin çeşitli ticari amaçlarla yeni bir yapı veya önceden var olan bir tüzel kişilik altında toplanmasına verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu, TTK 136-158 arasındaki ticari ortaklıkların birleşmesini genel hükümlerde düzenlemiştir.

Türk Ticaret Kanunu, sadece ticari ortaklıkların birleştirilmesini değil, ticari bir işletmenin ticari ortaklık ile birleştirilmesini de özel olarak düzenlemektedir. ( Türk Ticaret Kanunu md.194)

 

YASAL OLARAK İZİN VERİLEN BİRLEŞMELER

Türk Ticaret Kanunu hiçbir ortaklığın birbiriyle birleşmesine izin vermemektedir. Türk Ticaret Kanunu m. 137 yılında hangi ortaklıkların hangi ortaklıklarla birleşebileceğine ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir.

 • Sermaye Ortaklıkları : Sermaye ortaklıkları ve kooperatifler ile devralan ortak olmak kaydıyla kollektif ve komandit ortaklıklarla birleşebilirler.
 • Şahıs Ortaklıkları: Devredilen ortaklık olmak kaydıyla bireysel ortaklıklar ile toplu ve komandit ortaklıklarla birleşebilirler.
 • Kooperatifler: Devralan ortak olmak kaydıyla kooperatifler, sermaye ortaklıkları, bireysel ortaklarla birleşebilirler.

 

İstanbul Birleşme ve Devralma Avukatı ve İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı danışmanlık hizmetlerimizin verdiği bilgiye göre Türk Ticaret Kanunu’nun 146. maddesinde birleşme sözleşmesinde yer alması gereken unsurlar aşağıda yer almaktadır.

 • Öncelikle birleşmeye katılan şirketlerin hukuki türleri, ticaret unvanları ve hukuk merkezleri; Birleşme halinde kurulacak yeni şirketin türü, ticaret unvanı ve merkezi,
 • Şirket payları için belirlenen değişim oranı, öngörülmüşse denkleştirme tutarı, devredilen şirketin kanuni ortaklarının devralan şirketteki hak ve payları,
 • İmtiyazlı ve oy hakkı olmayan hisse senetlerine ve temettü hissesine sahip olanlara, devralan sıfatını taşıyan şirketin sağladığı haklar,
 • Şirket hisselerinin nasıl değiştiği,
 • Birleşme ile devralınan payların devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarih ve bu talebin tüm özellikleri
 • Gerekirse ayrılma fonu çıkarmak,
 • Birleşme ile devralınan payların devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarih ve bu talebin tüm özellikleri
 • Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara özel avantajlar
 • Sınırsız sorumlu ortakların isimleri

 

TİCARET ORTAKLIK TÜRLERİ

Sunmuş olduğumuz İstanbul Şirketler Hukuku Avukatlığı hizmeti kapsamında; Sahip oldukları özellikler açısından var olan çeşitli firmalar bulunmaktadır. Bu tür şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda çok sayıda madde ilkesi ile düzenlenmiş olup, belirtilen şirket türü ışığında sözleşme ile yeni veya karma tür ticari ortaklık oluşturulamaz.

 

Sermaye Şirketleri

Öz sermaye şirketleri, gücünü ve değerini öz sermayesi kadar elde eden şirket türleridir. Bu tür şirketlerin en büyük avantajı ise; Şirket yapısındaki tüm hissedarların sorumlulukları, verdikleri veya vermeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumluluk kişisel değildir. Ortaklardan biri veya birkaçı ortaklıktan ayrılmak isterse ortaklığın feshi söz konusu değildir. Limited Şirket ve Anonim Şirket, sermaye şirketi türleridir. Bu şirketleri bir veya birden fazla ortakla kurmak mümkündür.

İstanbul Şirketler Hukuku Avukatlığı hizmetimizden faydalananların öğreneceği üzere, sermaye şirketleri adı altında anonim şirket kurulmasının sermaye alt şartı 50.000, Limited şirket kurulmasının sermaye alt şartı ise; 10.000 TL.

Yabancı Kişiler ve/veya yabancı şirketler Türkiye’de sadece Limited Şirket ve/veya Anonim Şirket kurabilirler. Yabancı Kişiler ve/veya Yabancı Şirketler çoğunlukla Limited Şirket kurmayı tercih etmektedir. Bunun nedeni, kuruluş aşamasında sermaye riskinin kurulmasının ve en aza indirilmesinin kolay olmasıdır. Limited Şirketler daha sonra Anonim Şirketlere dönüştürülebilir. Ayrıca kurucuları gerçek kişiler veya yabancı şirketler olabilir. Anonim şirketlerin en az 50.000 TL sermayesi olmalıdır. Sermaye tutarının en az ¼’ü bankaya yatırılmalıdır.

 

Özel şirketler

Özel şirketler, ortakların sınırsız sorumluluk sahibi olduğu ve bu bağlamda ortak bir ekonomik menfaatin söz konusu olduğu şirketlerdir. Bu şirketler tek bir kişi tarafından kurulabileceği gibi birden fazla kişi tarafından da kurulabilir. Şirket kuruluşu ve şirket tescili için gerekli işlemleri sağlamakta olduğumuz İstanbul Birleşme ve Devralma Avukatlığı ve İstanbul Şirketler Hukuku Avukatlığı danışmanlık hizmetimizde de yer alan şahıs şirketleri ve bu şirketlere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

 

Limited ve Anonim Şirketler

İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı danışmanlık hizmeti kapsamında en çok Limited ve Anonim Şirketlere talep olduğunu söylemek mümkündür. Bahsedilen firmaların sağladığı büyük avantajın da etkisi vardır. Bu kapsamda kuruluş ve tescil işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için hem İstanbul Birleşme ve Devralma Avukatlığı hem de Şirketler Hukuku danışmanlığı hizmetlerimiz bulunmaktadır.

 

Yurtdışında Bulunan Bir Şirketin Şubesinin Kurulması

Ülkemizde mevcut bir şirketin şubesini açmak isteyenler için kuruluş ve tescil konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Yurtdışı Merkezli Şirket İrtibat Bürosu Kurulması

İrtibat Bürosu, yabancı şirketlerin, Ekonomi Bakanlığı’ndan izin almak ve gerekli yasal prosedürleri yerine getirmek kaydıyla, ticari olmayan amaçlarla tanıtım, araştırma ve benzeri hizmetler vermek üzere açtıkları bürolara verilen isimdir. Bu kuruluş faaliyetine bağlı kanunlar, 4875 sayılı, 25205 sayılı, 5718 sayılı ve 2577 sayılı Kanunlar gibi kanunlardır. İstanbul Şirketler Hukuku Avukatlığı danışmanlık hizmetimiz kapsamında sizlere detaylı ve gerekli bilgiler verilecektir.

Türkiye’de faaliyet göstermeyi hedefleyen yerli, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin amaçlarını gerçekleştirmek için kuruluş ve tescil ile ilgili detayları paylaşmak üzere İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet doğrultusunda Limited ve Anonim şirketler başta olmak üzere şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, şirket türleri ve bu tür şirketlerin kuruluş koşulları gibi tüm bilgilerde danışmanlık hizmeti almak mümkündür.

Dolayısıyla yabancı sermayenin ülkemizde faaliyet gösterme eğilimini artırmak amacıyla sunduğumuz İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı danışmanlık hizmetinin, yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması için gerekli işlemleri kapsadığını da söylemek mümkündür. Ayrıca yabancı firmaların Türkiye’de İrtibat Bürosu kurmaları için gerekli işlemleri gerçekleştirmek için yapılan yönlendirmeler de sunduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamındadır.