İş Hukuku

İş Hukuku

Kısaca İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen bir alandır. Uyuşmazlıklar ise genel olarak fesih ve fesih sonrası alacaklar başlıkları altında gruplandırılmaktadır. İş Kanunu, iş sözleşmesi kapsamında hem işçiye hem de işverene birtakım yükümlülükler getirmektedir.

Çalışanın borçları; İşi yapmak, işverenin emir ve talimatlarına uymak, işverene sadakat borcu olarak özetlenebilir.

İşverenin borçları; Ücret ödemek, işçiyi gözetmek, işçiler arasında eşit muamele görmek, işçiye işi yapması için araç ve gereç sağlamak, işçinin bir tasarımı veya icadı halinde geri ödeme yapmak ve masrafları karşılamak olarak özetlenebilir.

Çalışan veya işverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda iş sözleşmesinin feshi ve fesih ile ilgili haklar gündeme gelmektedir. İş akdinin feshinde iki önemli nokta vardır: Birincisi fesih yapan kişi, (işçi-işveren) ikincisi ise fesih sebebidir. İşçi, yaptığı işe karşılık bir takım özlük haklarına sahiptir. Feshin işçi tarafından mı yoksa işveren tarafından mı yapıldığına veya haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığına bağlı olarak işçi bu tazminatlara hak kazanır.

İşçi alacakları genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kıdem Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Yıllık İzin Ücreti, İhbar Ücreti, Ulusal Tatil ve Genel Tatil Ücretleri, Haftalık Tatil Ücreti, Asgari Geçim Ödeneği, Kötü Niyet Tazminatı, Ayrımcılık Tazminatı, Haksız Kıdem Tazminatı, Atıl Süre Ücreti, İş Kazaları Tazminatı, Eşit Muamele Tazminatı , Sendika Tazminatı.

İşçi alacakları hakkında detaylı bilgi almak isteyen çalışanlarımız İş Hukuku Avukatlığı hizmetlerimiz kapsamında ofisimiz ile iletişime geçebilirler.

İstanbul İş Hukuku Avukatlığı ve İş Hukuku Avukatlığı hizmetimiz kapsamında sadece işçilere değil birçok işverene de hizmet vermekteyiz. Pek çok şirket çalışanları ile sözleşmelerini feshederken biz de istişare edip süreci birlikte yönetiyoruz. İş hukuku titiz bir çalışma ve uzmanlık gerektiren bir dalıdır ve şirketler gerekli savunmaları yapmazlarsa işçilere fahiş tazminatlar öderler. Bunun önüne geçebilmek için fesih işlemi baştan sona uzman bir avukat tarafından yapılmalıdır. Böylece haklı fesih durumunda herhangi bir tazminat ödemeden, diğer durumlarda asgari tazminat ödeyerek sürecin atlatılmasında hizmet vermekteyiz.

 

İş Davası Türleri

İş Hukukunda birçok dava türü olmakla birlikte en sık görülen davalar işçi alacakları ve işe iade davalarıdır.

  1. işe iade davası

İş Kanunu, belirli şartları taşıyan işçilerin İşveren tarafından işten çıkarılması durumunda dava yoluyla işe iade imkanı sağlamaktadır. Yani:

  • İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler,
  • 30’dan fazla çalışanı olan bir işyerinde
  • En az 6 ay çalışmış olmak,
  • İşçi işveren vekili değilse ve iş sözleşmesi işveren tarafından haklı veya geçerli bir sebep olmaksızın feshedilirse.

Tüm bu şartları sağlayan işçi, fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir. Arabuluculuk başvurusu zorunlu bir dava şartıdır ve dava açılmadan önce mutlaka arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabuluculuk sonucunda anlaşma sağlanamazsa, son rapor tarihinden itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Dava sonunda işçi yukarıda belirtilen şartları sağlıyorsa işe iade edilir. Ayrıca 4 aylık atıl ücret ve işveren tarafından çalıştırılmaması halinde tazminat belirlenir. İstanbul İş Hukuku Avukatı ve İş Hukuku Avukatlığı hizmetimiz kapsamında hem işçiler hem de işverenler adına arabuluculuk ve dava süreçlerini titizlikle yönetiyoruz.

  1. İşçi Alacakları Davası

İşverenin işçiye olan en önemli borcu ücret ödemesidir. Primler, ikramiyeler, yol-yemek-yakıt ödenekleri gibi ödemeler de ücrete zeyilname niteliğindedir. Bu nedenle bu ücretlerden birinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda çoğu durumda işçi sözleşmeyi haklı nedenle fesheder ve hem bu ücretlere hem de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak işçinin bu hakkı çoğu zaman hiç ödenmemekte veya eksik ödenmektedir. Bu gibi durumlarda çalışanın alacağını tahsil etmesi için dava açması gerekir. İstanbul İş Hukuku Avukatlığı ve İş Hukuku Avukatlığı hizmetimiz kapsamında hem işçiler hem de işverenler detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirler.