Tahkim Hukuku

Tahkim Hukuku

Tahkim, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların mahkeme yerine, kanunun izin verdiği hususlar kapsamında olmak kaydıyla, hakem adı verilen kişilerle nihai ve bağlayıcı olarak çözümlenmesi için tarafların anlaşmasıdır. tahkim yoluyla çözülür.

Uluslararası ticari ilişkilerin her geçen gün artan gelişimi sonucunda, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine taraflarca seçilen hakem veya hakemler tarafından çözümlenmesi yöntemi giderek yaygınlaşmıştır. Bu durumun nedenlerinden biri de tahkim yargılamasının hızlı sonuçlanmasıdır.

Taraflar, tahkimin esas olarak kendi denetimleri altında yapılmasını istediklerinde, hakemleri, tahkim yerini, tahkim usulünü ve esasa uygulanacak maddi hukuku belirler veya yetkilendirir.

Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için iki temel koşul vardır. Bunlardan birincisi uyuşmazlığın tahkime uygun olması, ikincisi ise tarafların uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceğini kabul etmeleridir. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi için bir İstanbul Tahkim Avukatına başvurulmalı ve detaylı bilgi alınmalıdır.

Uluslararası ticari tahkim, bir hakem kararının tenfizi açısından da devlet yargı yetkisine göre daha avantajlıdır. Hakem kararlarının tenfizinin mahkeme kararlarının tenfizine kıyasla uluslararası anlaşmaların kolaylaştırması, uluslararası ticari tahkimin mahkemeye tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biridir.

Uluslararası tahkimin bir diğer avantajı, uyuşmazlığın uzmanlar tarafından çözülmesine olanak sağlamasıdır.

İstanbul Tahkim Avukatı, müvekkillerine tahkim hukuku bağlamında gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Bunlar arasında tahkim anlaşmasının düzenlenmesi ilk yapılması gerekendir. İstanbul tahkim avukatı, tahkim sözleşmesini detaylı ve hukuka uygun olarak hazırlayarak müvekkillerinin zarar görmesini engeller. Bilindiği gibi tahkim anlaşması katı şekil şartlarına bağlıdır. Bu şartlara uyulmaması durumunda tahkim sözleşmesi geçersiz olacağından bir İstanbul Tahkim Avukatına danışmanız çok önemlidir.

İstanbul Tahkim Avukatı, tahkim yargılaması sırasında müvekkillerinin talebi üzerine karşı taraf adına ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz işlemleri yapmaktadır. İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararları hakemler tarafından verilmez. Bu nedenle tahkim yargılaması sırasında ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almak isteyenlerin İstanbul Tahkim Avukatına başvurmaları gerekmektedir. Müşterilerimize bu konuda detaylı bilgi veriyoruz. İstanbul Tahkim Avukatı olarak müvekkillerimizin onayı ile işlemleri yürütmekteyiz.

İstanbul Tahkim Avukatı, tahkim yargılaması için hakem seçimi, hakemlerin reddi ve hakemlerin uyması gereken hususların düzenlenmesi konularında Müvekkillerine tam destek sağlamaktadır.

İstanbul Tahkim Avukatı, tahkim yargılamasında uygulanacak kurallar ve tahkim yerinin belirlenmesi ve sonrasında bu doğrultuda yargılamanın sağlanması konularında Müvekkillerine tam destek sağlamaktadır.

İstanbul Tahkim Avukatı, tüm bu işlemleri sağladıktan sonra müvekkillerinin talebi üzerine tahkim yoluyla dava açma işlemlerini yürütür. Tahkim işlemleri normal işlemlerden çok farklı olduğu için tahkim işlemlerinin uzman avukatlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İstanbul Tahkim Avukatı bu konuda Müvekkillerine tam destek sağlamakta ve uzman kadrosu ile çalışmalarını çok iyi takip etmektedir.

Tahkim yargılamasının ardından bu işleme göre bir karar verilir. İstanbul Tahkim Avukatı da müvekkillerinin talebi üzerine bu kararın iptali işlemlerini yürütür. Normal yargılama usulünden çok farklı bir işlem olduğu için dikkat edilmesi gereken süreli bir işlemdir. Başka bir deyişle, şekil şartlarının yerine getirilmemesi veya sürenin kaçırılması halinde dava açma hakkı kaybedilebilir. Bu nedenle tahkim kararının iptali davası açmak isteyenlerin bilgi almak ve destek talep etmek için İstanbul Tahkim Avukatına başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Hakem kararlarının Türkiye’de icra takibine konu edilebilmesi için tanıma ve tenfiz işlemlerinin kesinleştikten sonra yapılması gerekmektedir. İstanbul Tahkim Avukatı, yabancı müvekkillerinin talebi üzerine yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizini yürütür.